พจ.วสันต์ สุธรรม (หมอสันต์):
แพทย์แผนจีน

Wasun Suthum (Sun) : CM.D.

เลขใบอนุญาต พจ.1096

พจ.พิชญา พฤกษาศิลป์ (หมอปลื้ม):
แพทย์แผนจีน

Pitchaya Pluksasin (Pleum) : CM.D.

เลขใบอนุญาต พจ.1800

พทป.พัชรี เอ้เคน (หมอมัม):
แพทย์แผนไทยประยุกต์

Phatcharee Aekhen (Mum) : TTM.D

เลขใบอนุญาต พท.ป. 3791